Powershell Stop-Process, WMI & Filtering

Search for specific processes using WMI and then stop these processes.

$vResult1 = Get-WMIObject Win32_Process -filter "CommandLine like '%<argument>%'"
foreach ( $vProcess in $vResult1 ) {
 Stop-Process -Id $vProcess.ProcessId
}

 

PowerShell T-SQL Scripting

Article written in the Dutch language…

Met onderstaande commando’s kun je d.m.v. T-SQL gegevens opvragen uit een MSSQL database m.b.v. SQL PowerShell Modules of SQLPS.

$sResult = Invoke-Sqlcmd -Query "SELECT @@SERVERNAME AS Servername;" `
             -QueryTimeout 3 `
             -ServerInstance [SERVERNAME][INSTANCE] `
             -Database master

Vervolgens vraag je de inhoud van bovenstaande voorbeeld d.m.v. variable $sResult.Servername. Bij een een resultaat van meer dan een record worden de values opgeslagen in een array. In dat geval geeft de variabele $sResult.count het aantal geretourneerde regels terug (-gt 1). Je kunt dan bijvoorbeeld de eerste regel van het resultaat opvragen d.m.v. $sResult[0].columnname. Je kunt m.b.v. onderstaande statement afvangen of het resultaat uit meer dan twee regels bestaat.

if ($sResult.count -gt 1) {
  # TestVoorbeeld afhandelen Array...
  write-host "Er zitten " $sResult.count " values in de array..." 
  foreach ($oResultItem in $sResult) {
    $oResultItem.Servername
  }
} else {
  # Afhandelen string value...
  $sResult.Servername
}

Ook is het mogelijk vanuit een specifieke context gegevens op te vragen.

cd SQLSERVER:SQL{servername}{instancename}Databasesmsdb
Invoke-Sqlcmd -Query "SELECT * FROM sysjobs;" -QueryTimeout 3

 

MSSQL Move Tempdb Files

Move tempdb files to a different location.

USE MASTER
GO
ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (name = tempdev, filename = 'D:\Path\To\tempdatafile.mdf')
GO
ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (name = templog, filename = 'L:\Path\To\templogfile.ldf')
GO

Restart the database engine and check if the new files are created. For more information on file locations you can use the stored procedure sp_helpfile. Remove the files from the original location.

MSCLUSTER 2008 Cluster Commandline

Display cluster resources.

cluster [group | res]
PS> [Get-ClusterGroup | Get-ClusterResource] -Cluster "<CLUSTERNAME>"
PS> Get-ClusterGroup -Cluster "<CLUSTERNAME>" | Where-Object { $_.OwnerNode -eq "<CLUSTERNODE>" } | SELECT Name

Move a cluster group to a different node.

cluster group "Cluster Group" /moveto:<NODENAME>
PS>  Move-ClusterGroup -Name "Cluster Group" -Cluster "<CLUSTERNAME>" -Node "<CLUSTERNODE>"

Display all registered nodes for a resource.

cluster res "SQL Network Name (NETWORKNAME)" /listowners
PS> Get-ClusterOwnerNode -Cluster "<CLUSTERNAME>" -Resource "<CLUSTERRESOURCE>

Bring cluster group online…

PS> Start-ClusterGroup -Name "<CLUSTERGROUPNAME>"

Switch a AlwaysOn Group to a secondary replica…

Switch-SqlAvailabilityGroup -Path SQLSERVER:\SQL\[SERVER]\[INSTANCE]|DEFAULT\AvailabilityGroups\[AOGROUP]

Change witness fileshare on a NodeAndFileMajority cluster. First change to NodeMajority and then back to NodeAndFileMajority using the new fileshare.

PS> Set-ClusterQuorum -NodeMajority
PS> Set-ClusterQuorum -NodeAndFileShareMajority \\server\fswitness$\clustername